Diagnostic Numérique de Territoire 2014 - Office de Tourisme de Lisieux Pays d'Auge

  • Published on
    16-Aug-2015

  • View
    59

  • Download
    0

Transcript

1. DDiiaaggnnoossttiicc NNuummrriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree 2. QQuueellqquueess cchhiiffffrreess 88 ttoouurriisstteess ssuurr 1100 pprrppaarreenntt lleeuurrss vvaaccaanncceessssuurr IInntteerrnneett.. 8800%% ddeess ffrraannaaiiss lliisseenntt lleess aavviiss eenn lliiggnnee.. 8888%% ddeess ffrraannaaiiss ssoonntt qquuiippss ddeettllpphhoonneess mmoobbiilleess.. LLee--ttoouurriissmmee eesstt aauu 11eerr rraanngg ddeess aacchhaattss eennlliiggnnee eenn FFrraannccee ((22001122)SSoouurrccee :: BBaarroommttrree GGuuyy RRaaffffoouurr 3. LLAAnniimmaattiioonn NNuummrriiqquueeddee TTeerrrriittooiirree ((AANNTT) IIll ffaauutt ssaaddaapptteerr cceess vvoolluuttiioonnss !!-- NNee ppaass ppaasssseerr cctt dduu nnuummrriiqquuee-- RReesstteerr ccoommppttiittiiffss CCeesstt llaa qquuiinntteerrvviieennnneenntt lleess AANNTT !!-- DDvveellooppppeerr llaa pprrsseennccee ddee llaa ddeessttiinnaattiioonnssuurr IInntteerrnneett-- AAccccoommppaaggnneerr lleess ppaarrtteennaaiirreess llooccaauuxx ddaannssllvvoolluuttiioonn dduu nnuummrriiqquuee 4. LLAAnniimmaattiioonn NNuummrriiqquuee ddeeTTeerrrriittooiirree QQuuee ffaaiitt llAANNTT ?? IIll rraalliissee uunnee eennqquuttee ssuurr lluuttiilliissaattiioonn dduu nnuummrriiqquuee ssuurrllee tteerrrriittooiirree :: llee DDiiaaggnnoossttiicc NNuummrriiqquuee IIll llaabboorree uunnee ssttrraattggiiee nnuummrriiqquuee ddee tteerrrriittooiirree eett uunnppllaann ddaaccttiioonnss IIll oorrggaanniissee ddeess ccoonnffrreenncceess ddee sseennssiibbiilliissaattiioonn eett ddeessaatteelliieerrss ddee ffoorrmmaattiioonn aauuxx ddiiffffrreennttss tthhmmeess dduunnuummrriiqquuee IIll mmeett eenn ppllaaccee uunnee bbooiittee oouuttiillss dduu nnuummrriiqquuee,, uunncceennttrree ddee rreessssoouurrccee ppoouurr lleess ppaarrtteennaaiirreess IIll iinnffoorrmmee lleess ppaarrtteennaaiirreess ddeess vvoolluuttiioonnss dduu wweebb IIll eesstt ll ppoouurr vvoouuss aaccccoommppaaggnneerr,, vvoouuss aaiiddeerr eett rrppoonnddrree vvooss qquueessttiioonnss !! 5. LLAAnniimmaattiioonn NNuummrriiqquuee ddeeTTeerrrriittooiirree EEnn aannggllaaiiss,, AANNTT vveeuuttddiirree ffoouurrmmii LLAANNTT eesstt uunnttrraavvaaiill ddee ffoouurrmmii :: uunn ttrraavvaaiill hhuummbbllee qquuiiddeemmaannddee bbeeaauuccoouupp ddeeppeerrssvvrraannccee TTrraavvaaiill ggaalleemmeennttssoouuvveenntt iinnvviissiibbllee eettttrrss cchhrroonnoopphhaaggee qquuiiddeemmaannddee bbeeaauuccoouupp ddeeccoommmmuunniiccaattiioonn EEnn ffrraannaaiiss,, AANNTT vveeuuttddiirree ttrree ffaann ddee MMaaccGGyyvveerr !!!!!! LLAANNTT aa ttoouujjoouurrss uunnccoouutteeaauu ssuuiissssee eett dduussccoottcchh nnuummrriiqquueeddaannss ssaa ppoocchhee !! 6. LLOffice de Tourisme ssuurr llee wweebb ::llee ssiittee IInntteerrnneett PPrrss ddee 7755440000 vviissiitteesseenn 22001133 22001144 eenn hhaauussssee :: ddjj8888661155 vviissiitteess ((ddeeJJaannvviieerr SSeepptteemmbbrreeiinncclluuss) RRffrreenncceemmeenntteeffffiiccaaccee RRsseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee((ppllaaccee ddee mmaarrcchh) 7. LLOffice de Tourisme ssuurr llee wweebb ::lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx FFaacceebbooookk ::-- UUnnee ccoommmmuunnaauuttddee 11220000 ppeerrssoonnnneess-- MMiinniimmuumm 11ppuubblliiccaattiioonn ppaarr jjoouurr-- DDeess iinntteerraaccttiioonnsseennrriicchhiieess,,nnoommbbrreeuuxx ppaarrttaaggeesseett ccoommmmeennttaaiirreess-- IImmaaggee ddyynnaammiiqquuee 8. LLOffice de Tourisme ssuurr llee wweebb ::lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx PPiinntteerreesstt ::339955 pphhoottoossmmiisseess eennlliiggnnee ==VViissiibbiilliitt dduutteerrrriittooiirree GGooooggllee++ ::8877 aabboonnnnss228800775577 ccoonnssuullttaattiioonnss 9. DDiiaaggnnoossttiicc NNuummrriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree33sites / activits(sur 130)6Restaurants etSalons de th(sur 55)11BB(sur 29)18gtes(sur 56)7Htels(sur 12)75 rpondants282questionnairesenvoys75rpondants27%de rponses 10. MMooddee ddee ccoonnnneexxiioonn IInntteerrnneett LLaaccccss IInntteerrnneett eesstt pplluutttt bboonn LLee ddbbiitt eesstt hhaauutt eett rraappiiddee UUnnee ggrraannddee mmaajjoorriitt ddeess ppaarrtteennaaiirreessaa aaccccss IInntteerrnneettddbit) bit) 7% n nont pas Internet87% ont l lADSL (haut7% ont la 3G (tr trs hauts ddbit) bit)5% ont Internet via unMODEM (bas d dbit) bit) Conditionsrunies pour selancer dans lenumrique 11. LLqquuiippeemmeenntt ddeess pprreessttaattaaiirreess PPlluutttt bboonn qquuiippeemmeenntt ddeess pprreessttaattaaiirreess,,ssuurrttoouutt eenn oorrddiinnaatteeuurr..12% ne sont pas du toutquip quipss27% sont quip quips d s dunappareil photo64% sont quip quips ens ordinateur fixeordinateur portable58% sont quip quips ens 28% sont quip quips d s dunsmartphone Conditionsrunies pour selancer dans lenumrique 12. LLqquuiippeemmeenntt pprrooppooss aauuxx vviissiitteeuurrss TTrroopp ppeeuu ddqquuiippeemmeenntt eett sseerrvviicceesspprrooppoossss aauuxx vviissiitteeuurrss eett ttoouurriisstteess48% ne mettent rien disposition3% proposent une45% proposent le wifi4% proposent untabletteordinateur portable7% proposent unordinateur fixe92% proposent cesservices gratuitement Il y a unbesoin desensibilisation auxnouveaux besoinsdes visiteurs 13. LLqquuiippeemmeenntt pprrooppooss aauuxx vviissiitteeuurrss LLee ccoonntteexxttee aaccttuueell dduunnuummrriiqquuee :: 8888%% ddeess ffrraannaaiiss ssoonnttqquuiippss ddee ssmmaarrttpphhoonneess UUnnee mmaajjoorriitt ssoouuhhaaiitteerreesstteerr ccoonnnneecctt eennvvaaccaanncceess 7744%% ddeess ffrraannaaiiss pprrffrreennttuunn aaccccss WWiiffii uunneebbaaiiggnnooiirree ddaannss uunneecchhaammbbrree !! ((SSoouurrccee :: RRuukkttuussWWiirreelleessss) LLee WWiiffii ggrraattuuiitt ppeeuuttccoonnvvaaiinnccrree 44 ppeerrssoonnnneess ssuurr1100 ddee cchhooiissiirr uunnttaabblliisssseemmeenntt ((SSoouurrccee ::TTrriippAAddvviissoorr) LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lleess ppaarrtteennaaiirreessaauuxx nnoouuvveeaauuxx bbeessooiinnss ddeessttoouurriisstteess PPrrooppoosseerr ddeess ssoolluuttiioonnssddiinnssttaallllaattiioonn ddee WWiiffiissccuurriiss 14. LLee ssiittee IInntteerrnneett UUnn nnoommbbrree eennccoorree iimmppoorrttaanntt ddee ppaarrtteennaaiirreessnnee ssoonntt ppaass qquuiippss dduunn ssiittee wweebb..32% n nont pas de siteweb7% ont pour projetddavoir un site web61% disposent d djj ddunsite web Il y a unbesoin desensibilisation auxnouveaux besoinsdes visiteurs 15. LLee ssiittee IInntteerrnneett LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: 88 ttoouurriisstteess ssuurr 1100pprrppaarreenntt lleeuurrssvvaaccaanncceess ssuurr IInntteerrnneett..LLee pprreessttaattaaiirree nnoonnpprrsseenntt ssuurr IInntteerrnneettppeeuutt ppaasssseerr cctt ddee8800%% ddee cclliieennttssppootteennttiieellss LLee--ttoouurriissmmee eesstt aauu 11eerrrraanngg ddeess aacchhaattss eennlliiggnnee eenn FFrraannccee ((22001122) LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lleessppaarrtteennaaiirreess ssuurrlliimmppoorrttaannccee ddee llaapprrsseennccee eenn lliiggnnee PPrrooppoosseerr uunnee ssoolluuttiioonnssiimmppllee ddee ccrraattiioonn ddeessiittee wweebb 16. LLee ssiittee IInntteerrnneettsite web eux eux--mmes57% n nont pas de siteGoogle MyBusiness LLeess ssiitteess wweebb ddeessppaarrtteennaaiirreess ssoonnttttrroopp ppeeuu aaddaappttss ::46% des sites web ontplus de 2 ans70% n nont pas traduitleur site webfrfrquemment quemment jour50% ne le mettent pas-- NNoonn ggoollooccaalliissss((GGooooggllee MMyyBBuussiinneessss)-- NNoonn ggrrss ppaarr lleesspprreessttaattaaiirreesseeuuxx--mmmmeess-- NNoonn lliissiibblleess ssuurrmmoobbiilleess-- PPeeuu aaccttuuaalliissss-- NNoonn rreennoouuvveellss-- NNoonn ttrraadduuiittss53% ne g grent pas leurrent web lisible surmobile72% n nont pas de 17. LLee ssiittee IInntteerrnneett LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: LLaa pprrsseennccee ssuurr llee wweebbnnee ggaarraannttii ppaass uunneevveennttee :: llaa pprrsseenncceeddooiitt ttrree ccllaaiirree,,vviissuueellllee eett eeffffiiccaaccee((eellllee ddooiitt sseerrvviirr pplluuttttqquuee ddeesssseerrvviirr) RRggllee ddeess 33 cclliiccss LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr ssuurrlliimmppoorrttaannccee ddee mmeettttrree jjoouurr,, ddee rreennoouuvveelleerr,,ddee ffaaiirree ttrraadduuiirree eettddaaddaapptteerr aauuxx mmoobbiilleessssoonn ssiittee wweebb AAiiddee llaa ccrraattiioonndduunnee GGoooogglleeMMyyBBuussiinneessss AAiiddee llaa rrddaaccttiioonnppoouurr llee wweebb 18. PPaass ddee ssiittee wweebb == PPrrsseennccee aaiilllleeuurrss QQuuaanndd llee ppaarrtteennaaiirree nnaa ppaass ssoonn pprroopprree ssiitteewweebb,, iill eesstt aauu mmooiinnss pprrsseenntt ssuurr ddaauuttrreessddun label/une marque48% sont sur le site web43% sont sur le site webdu CDT100% sont sur le site webde l lOffice deTourisme 19. Pas de ssiittee IInntteerrnneett == pprrsseennccee aaiilllleeuurrss LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: UUnnee pprrsseennccee ssuurrpplluussiieeuurrss ssiitteess wweebbffaavvoorriissee llaa vviissiibbiilliitt ddeellaa ssttrruuccttuurree LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lleessppaarrtteennaaiirreess nnoouussttrraannssmmeettttrree uunneeiinnffoorrmmaattiioonn ccllaaiirree,,pprrcciissee eett eenn tteemmppssvvoouulluu DDvveellooppppeerr lleess ffiicchheessddee rreennsseeiiggnneemmeennttss ssuurrlleess ssttrruuccttuurreess ddeessppaarrtteennaaiirreess ((ppoouurrmmiieeuuxx lleess vvaalloorriisseerr ssuurrllee ssiittee ddee llOOTT) 20. RRservation servation eett ddiissppoonniibbiilliittss eenn lliiggnnee LLeess ppaarrtteennaaiirreess nnaaffffiicchheenntt ppaass lleeuurrssddiissppoonniibbiilliittss eenn lliiggnnee LLeess ppaarrtteennaaiirreess nnee pprrooppoosseenntt ppaass llaarrsseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee66% ne montrent pasleur disponibilit disponibilits ens ligne75% ne proposent pas larrservation en ligneservation 21. RRservation servation eett ddiissppoonniibbiilliitt eenn lliiggnnee LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: LLee--ttoouurriissmmee eesstt aauu 11eerrrraanngg ddeess aacchhaattss eennlliiggnnee eenn FFrraannccee ((22001122) LLaa rrsseerrvvaattiioonn,, eett ddoonncclleess ddiissppoonniibbiilliittss llaappeerrmmeettttaanntt,, ddooiivveennttppoouuvvooiirr ttrree ppoossssiibblleesseett vviissiibblleess ttoouuttmmoommeenntt LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lleessppaarrtteennaaiirreess aaffffiicchheerrlleeuurrss ddiissppoonniibbiilliittss eennlliiggnnee ((eett lleessttrraannssmmeettttrree llOOTT) SSeennssiibbiilliisseerr lleessppaarrtteennaaiirreess aauu ssiittee ddeerrsseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee ddeellOOTT ((mmaarrqquuee bbllaanncchheedduu CCDDTT) 22. LLeess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx(36% neconnaissent pas) UUnnee pprrsseennccee eett uunnee vviissiibbiilliittbbeeaauuccoouupp ttrroopp ffaaiibbllee ssuurr lleessrrsseeaauuxx ssoocciiaauuxxGoogle+ (36% ne76% n nutilisent pasconnaissant pas)Youtube (28% ne80% n nutilisent pasconnaissent pas)100% n nutilisent pas Flickr(70% ne connaissentpas)97% n nont pas decompte Twitter (40%ne connaissent pas)85% n nont pas de fanpage Facebook35% ont un profilrrseaux sociauxseaux Facebook95% trouvent lesefficaces 23. LLeess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx LLeess rraaiissoonnss ddee llaa nnoonn--pprrsseennccee ddeess ppaarrtteennaaiirreess ::2255%% nnoonntt ppaass ddeessttrraattggiiee ddee rrsseeaauuxxssoocciiaauuxx2244%% nnee ssaavveenntt ppaass lleessuuttiilliisseerr2266%% ssoonntt ffrriilleeuuxx ppaassrraappppoorrtt cceess rrsseeaauuxx2266%% ssee mmffiieenntt ddeessrrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx1166%% ccrraaiiggnneenntt ddeennccoouurriirruunn rriissqquuee eenn tteerrmmeeddiimmaaggee IIll ffaauutt lleess sseennssiibbiilliisseerr IIll ffaauutt lleess ffoorrmmeerr 24. LLeess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: 8866%% ddeess ffrraannaaiiss ssoonnttpprrsseennttss ssuurr aauu mmooiinnssuunn rrsseeaauu ssoocciiaall 11 ppeerrssoonnnnee ssuurr 55cchhooiissiitt sseess vvaaccaanncceessvviiaa ddeess pphhoottooss//vviiddoossvvuueess ssuurr uunn rrsseeaauussoocciiaall !! LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lliimmppoorrttaannccee ddeessrrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx FFoorrmmeerr eett mmoonnttrreerr lleessbboonnnneess pprraattiiqquueess ssuurrlleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx AAiiddee llllaabboorraattiioonndduunnee ssttrraattggiiee ppoouurrssdduuiirree lliinntteerrnnaauuttee lloo iill ssee ttrroouuvvee ((aarrrrtteerrddee llaatttteennddrree) 25. LLutilisation ddee llaa pphhoottoo//vviiddoo UUnnee uuttiilliissaattiioonn bbeeaauuccoouuppttrroopp ffaaiibbllee ddee llaa pphhoottoo eettvviiddoo ppaarr lleess ppaarrtteennaaiirreess100% n nutilisent pas Flickr UUnnee vviissiibbiilliitt ffaaiibbllee dduuterritoire sur Internet 80% n80% nutilisent pas(70% ne connaissentpas)Youtube (28% neconnaissent pas)90% n nutilisent pasPicasa (48% neconnaissent pas) 26. LLutilisation ddee llaa pphhoottoo//vviiddoo LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: DDvveellooppppeemmeenntt eettddmmooccrraattiissaattiioonn ddeessoouuttiillss eett ddee llaapphhoottoo//vviiddoo CCoommmmuunniiccaattiioonn ddeepplluuss eenn pplluuss vviissuueellllee BBeessooiinn ddee ssee pprroojjeetteerrppoouurr cchhooiissiirr sseessvvaaccaanncceess LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lliimmppoorrttaannccee ddee llaassdduuccttiioonn ppaarrlliimmaaggee//llaa vviiddoo FFoorrmmeerr aauu cchhooiixx,, llaarreettoouucchhee,, aauunnoommmmaaggee ddeess pphhoottooss FFoorrmmeerr llaa ccrraattiioonnddee vviiddoo ppaarrttiirr ddeepphhoottooss 27. La relation cclliieenntt ppaarr lleemmaaiill LLuuttiilliissaattiioonn ddee lleemmaaiill rreessttee ttrrss bbaassiiqquuee ::iill nnee sseerrtt qquu rrppoonnddrree aauuxx ddeemmaannddeess92% r rpondent auxpondent Seulement 57% ont unemails dans lajourn journeeemail proemails 2 fois par jour70% consultent leurs 28. venue ( remember Quelle uuttiilliissaattiioonn ddee lleemmaaiill ??LLaa rreellaattiioonn cclliieenntt ppaarr lleemmaaiillddtre venu24% pour envoyer une92% pour r rpondre auxpondre ddinformation pardemandesemail11% pour envoyer une(newsletter)lettre d dinfo76% pour confirmer unerrservation servation30% pour remercieroffre commerciale1% pour inciter laisserun avis20% pour rappeler lamail) 29. La relation cclliieenntt ppaarr lleemmaaiill LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: BBeessooiinn ddee rr--aassssuurraannccee dduu vvooyyaaggeeuurr BBeessooiinn ddhhuummaanniissaattiioonnaaccccoommppaaggnnaanntt llaarreellaattiioonn vviirrttuueellllee LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr aauu ccyyccllee dduuvvooyyaaggeeuurr((aavvaanntt//ppeennddaanntt//aapprrss) SSeennssiibbiilliisseerr lliimmppoorrttaannccee dduunneeaaddrreessssee eemmaaiillpprrooffeessssiioonnnneellllee SSeennssiibbiilliisseerr llaarreellaattiioonn cclliieenntt ppaarrlleemmaaiill 30. LLaa rrppuuttaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett LLee rrllee ((iimmppoorrttaanntt) ddeess aavviiss nneesstt ppaass pprriiss eennccoommpptteesur Google+ local (ou75% n nont pas de fichene savent pas)84% n nont pas de fichesur TripAdvisor (oune savent pas)75% ne r rpondent paspondent aux avis laiss laisss (ous ne se sentent pasconcern concerns) s) 31. LLaa rrppuuttaattiioonn ssuurr IInntteerrnneett LLee ccoonntteexxttee dduunnuummrriiqquuee :: 8800%% ddeess ttoouurriisstteesspprrppaarreenntt lleeuurrssvvaaccaanncceess ssuurr IInntteerrnneett.. 8800%% ddeess ffrraannaaiisslliisseenntt lleess aavviiss eenn lliiggnnee.. LLeess ssoolluuttiioonnss qquueennoouuss pprrooppoossoonnss :: SSeennssiibbiilliisseerr lliimmppoorrttaannccee ddee llaa ee--rreeppuuttaattiioonn FFoorrmmeerr lleess ppaarrtteennaaiirreess eennccoouurraaggeerr llee ddppttddaavviiss eett,, eennssuuiittee,,vvaalloorriisseerr lleess aavviissllaaiissssss ssuurr lleeuurrssssttrruuccttuurreess FFoorrmmeerr llaa rrppoonnsseeaauuxx mmaauuvvaaiiss aavviiss 32. LLee PPllaann ddAAccttiioonn 33. DDuu cctt ddee ll OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee PPrroojjeettss rraalliissss ccee jjoouurr PPeerrssoonnnneell :: FFoorrmmaattiioonn AANNTT ++ FFoorrmmaattiioonn MMaannaaggeerr NNuummrriiqquueeddee DDeessttiinnaattiioonn ppoouurr CCaallvviinn LLeeyyoouurr eett sseennssiibbiilliissaattiioonn ddee ttoouutteellqquuiippee aauu nnuummrriiqquuee ((ppeerrssoonnnneell ddaaccccuueeiill eett ddiirreeccttiioonnccoommpprriissee) MMaattrriieell :: IInnssttaallllaattiioonn dduu WWiiffii ggrraattuuiitt (( llooffffiiccee),, dduunnoorrddiinnaatteeuurr ddiissppoossiittiioonn (( llooffffiiccee) eett dduunn aaccccuueeiillddmmaattrriiaalliiss vviiaa bboorrnneess ddiinnffoorrmmaattiioonnss ttaaccttiilleess ((eenn vviillllee) SSeerrvviiccee NNuummrriiqquuee :: MMiissee ppllaaccee ddee llaa rrsseerrvvaattiioonn eenn lliiggnnee,,rrccrriittuurree dduu ssiittee wweebb,, pprrsseennccee ssuurr lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx((FFaacceebbooookk,, PPiinntteerreesstt,, GGooooggllee++) eett ccrraattiioonn dduunnee nneewwsslleetttteerr((vviissiitteeuurrss eett pprrooss) 34. DDuu cctt ddee ll OOffffiiccee ddee TToouurriissmmee PPrroojjeettss eenn ccoouurrss MMaattrriieell :: EEssppaaccee ddddii aauu nnuummrriiqquuee ddaannss lleessnnoouuvveeaauuxx llooccaauuxx ddee llOOffffiiccee ddee TToouurriissmmee ((aavveecc TTVVccoonnnneeccttee),, mmiissee ddiissppoossiittiioonn ddee ttaabblleetttteess ttaaccttiilleess llooffffiiccee eett uuttiilliissaattiioonn ppaarr llee ppeerrssoonnnneell SSeerrvviiccee NNuummrriiqquuee :: RReeffoonnttee dduu ssiittee IInntteerrnneett ddeellOOffffiiccee ddee TToouurriissmmee lliissiibbllee ssuurr ttoouuss ssuuppppoorrttss ((aavveeccmmiissee eenn ppllaaccee dduunn IInntteerrnneett ddee ssjjoouurr),,ddvveellooppppeemmeenntt ddee llaa pprrsseennccee ssuurr lleess rrsseeaauuxxssoocciiaauuxx,, ddvveellooppppeemmeenntt ddee lluuttiilliissaattiioonn ddee llaapphhoottoo eett ddee llaa vviiddoo 35. DDuu cctt ddeess ppaarrtteennaaiirreess PPrroojjeettss rraalliissss ccee jjoouurr PPeerrssoonnnneell :: MMiissee eenn ppllaaccee dduunn DDiiaaggnnoossttiiccNNuummrriiqquuee ddee TTeerrrriittooiirree ((eennqquuttee),, ccrraattiioonn ddeessaatteelliieerrss nnuummrriiqquueess ddeessttiinnaattiioonn ddeess ppaarrtteennaaiirreess SSeerrvviiccee NNuummrriiqquuee :: PPrrsseennccee ssuurr llee ssiittee wweebb ddeellOOffffiiccee ddee TToouurriissmmee,, mmiissee ppllaaccee ddee llaa rrsseerrvvaattiioonneenn lliiggnnee ((mmaarrqquuee bbllaanncchhee dduu CCDDTT),, pprrsseennccee ssuurrlleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx ((FFaacceebbooookk,, PPiinntteerreesstt,,GGooooggllee++) eett ccrraattiioonn dduunnee nneewwsslleetttteerr ((vviissiitteeuurrsseett pprrooss) 36. DDuu cctt ddeess ppaarrtteennaaiirreess PPrroojjeettss eenn ccoouurrss AAtteelliieerrss nnuummrriiqquueess :: mmiissee eenn ppllaaccee ddaatteelliieerrssnnuummrriiqquueess eenn hhoorrss--ssaaiissoonn ccoonnssttrruuiittss eenn 22 ppaarrttiieess ::sseennssiibbiilliissaattiioonn ssuurr llee tthhmmee eett mmiissee eenn pprraattiiqquueeeennssuuiittee EEssppaaccee pprroo ssuurr llee ssiittee wweebb :: mmiissee eenn ppllaaccee dduunneessppaaccee ddddii aauuxx pprrooffeessssiioonnnneellss aavveecc ppoossssiibbiilliittddyy rreettrroouuvveerr ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss nncceessssaaiirreess((cceennttrree ddee rreessssoouurrcceess) 37. LLeess aatteelliieerrss nnuummrriiqquueess AAtteelliieerr 11 :: UUttiilliisseerr lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxxPPrrsseennttaattiioonn ::DDaannss llee mmoonnddee,, 33 iinntteerrnnaauutteess ssuurr 44 ssoonntt aauujjoouurrddhhuuii pprrsseennttssssuurr lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx.. SSuurr cceess iinntteerrnnaauutteess ccoonnnneeccttss ,, 11ssuurr 22 eesstt iinnssccrriitt ssuurr FFaacceebbooookk,, llee pplluuss ggrraanndd rrsseeaauu ssoocciiaall dduummoonnddee.. EEnn FFrraannccee,, llee tteemmppss ppaassss ssuurr lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx eessttddeennvviirroonn 11hh3300 ppaarr jjoouurr.. LLeennjjeeuu eesstt ddaarrrrtteerr ddaatttteennddrree qquuee lleessiinntteerrnnaauutteess ttrroouuvveenntt vvoottrree ssttrruuccttuurree ssuurr IInntteerrnneett :: iill vvaa ffaallllooiirraalllleerr lleess cchheerrcchheerr eett pprroommoouuvvooiirr vvooss sseerrvviicceess !!PPrrooggrraammmmee ::-- OO eenn tteess--vvoouuss aavveecc lleess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx ?? ((ttoouurr ddee ttaabbllee)-- TToouurr ddhhoorriizzoonn ((nnoonn--eexxhhaauussttiiff) ddeess rrsseeaauuxx ssoocciiaauuxx eexxiissttaannttss-- AAvvaanntt ddee ssee llaanncceerr :: ttaabblliirr ssaa ssttrraattggiiee-- CCrraattiioonn dduunn pprrooffiill FFaacceebbooookk-- CCrraattiioonn dduunnee ffaann ppaaggee FFaacceebbooookk-- LLeess bboonnnneess pprraattiiqquueessPPrr--rreeqquuiiss ::AAvvooiirr uunnee aaddrreessssee eemmaaiillAAvvooiirr ddeess pphhoottooss ddee ssaassttrruuccttuurreeDDuurree :: EEnnvviirroonn 22hhAA LLiissiieeuuxx ::MMddiiaatthhqquuee -- LLuunnddii1177//1111 1100hhAA MMooyyaauuxx ::EEPPNN MMeerr.. 1199//1111 1100HHIInnssccrriippttiioonn ::AAvvaanntt llee 0011//1111//22001144NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss ::66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii.. 38. LLeess aatteelliieerrss nnuummrriiqquueess AAtteelliieerr 22 :: CCrreerr ggrraattuuiitteemmeenntt ssoonn ssiittee wweebbPPrr--rreeqquuiiss ::AAvvooiirr uunnee aaddrreessssee eemmaaiillPPrrvvooiirr llaarrbboorreesscceennccee,,ddeess pphhoottooss eett uunneeddeessccrriippttiioonnDDuurree ::EEnnvviirroonn 22hhPPrrsseennttaattiioonn ::QQuueellllee ssttrruuccttuurree nnaa ppaass ssoonn ssiittee IInntteerrnneett ?? LLaa pprrsseennccee eenn lliiggnneeddee vvoottrree ssttrruuccttuurree eesstt aauujjoouurrddhhuuii iinnddiissppeennssaabbllee.. AAvveecc JJIIMMDDOO,,ccrreezz vvoottrree ssiittee wweebb eenn qquueellqquueess cclliiccss.. FFaacciillee dduuttiilliissaattiioonn,,JJIIMMDDOO eesstt llaa ssoolluuttiioonn ppoouurr ddoonnnneerr ddee llaa vviissiibbiilliitt vvoottrreessttrruuccttuurree vviiaa uunn ssiittee ddddii.. EEtt ssii,, vvoouuss aauussssii,, vvoouuss aavviieezz vvoottrreessiittee wweebb ??PPrrooggrraammmmee ::-- OO eenn tteess--vvoouuss aavveecc vvooss ssiittee wweebb ?? ((ttoouurr ddee ttaabbllee)-- CCoommmmeenntt ccrreerr vvoottrree ssiittee JJIIMMDDOO ??-- CChhooiissiirr ssoonn nnoomm ddee ddoommaaiinnee-- PPeerrssoonnnnaalliisseerr vvoottrree ssiittee wweebb-- QQuueellqquueess ccllss ddee rrffrreenncceemmeennttAA LLiissiieeuuxx ::MMddiiaatthhqquuee -- LLuunnddii0011//1122 1100 hhAA MMooyyaauuxx ::EEPPNN MMeerr.. 0033//1122 1100hhIInnssccrriippttiioonn ::AAvvaanntt llee 1155//1111//22001144NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss ::66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii.. 39. LLeess aatteelliieerrss nnuummrriiqquueess AAtteelliieerr 33 :: LLeess AAvviiss cclliieennttss eett llaa ee--rrppuuttaattiioonnPPrrsseennttaattiioonn ::SSii llaa mmeeiilllleeuurree ppuubblliicciitt eesstt llee bboouucchhee----oorreeiillllee aalloorrss lleess ssiitteessddaavviiss ssoonntt uunn bboouucchhee----oorreeiillllee mmoonnddiiaall !! LLaa ggeessttiioonn ddeess aavviiss eessttiinnddiissppeennssaabbllee :: 8800%% ddeess iinntteerrnnaauutteess uuttiilliisseenntt lleess aavviiss ppoouurrcchhooiissiirr oo ppaasssseerr lleeuurrss vvaaccaanncceess.. LLaa ggeessttiioonn ddeess aavviiss lleesstt uunn ddeevvooss mmeeiilllleeuurrss aattoouuttss :: PPlluuss ddaavviiss,, cceesstt pplluuss ddee vviissiibbiilliitt eett pplluussddee vviissiibbiilliitt cceesstt pplluuss ddee vveenntteess !!PPrrooggrraammmmee ::-- OO eenn tteess--vvoouuss aavveecc lleess aavviiss cclliieennttss ??-- VVrriiffiieerr ssaa pprrsseennccee ssuurr lleess ssiitteess ddaavviiss-- CCrreerr eett vvaalliiddeerr ssaa ffiicchhee ssuurr TTrriippaaddvviissoorr-- PPrreennddrree llee ccoonnttrrllee ddee vvoottrree ee--rreeppuuttaattiioonn-- LLeess bboonnnneess pprraattiiqquueess :: ssaavvooiirr rraaggiirr qquuaanndd llaavviiss eesstt bboonn mmaaiissaauussssii qquuaanndd iill nnee lleesstt ppaass-- IInncciitteerr vvooss cclliieennttss ddoonnnneerr lleeuurr aavviiss ((cceerrccllee vveerrttuueeuuxx)PPrr--rreeqquuiiss ::AAvvooiirr uunnee aaddrreessssee eemmaaiill,,pphhoottooss eett ddeessccrriippttiioonnddee ssaa ssttrruuccttuurreeDDuurree ::EEnnvviirroonn 11hh3300AA LLiissiieeuuxx ::MMddiiaatthhqquuee -- LLuunnddii2266//0011 1100 hhAA MMooyyaauuxx ::EEPPNN MMeerr.. 2288//0011 1100hhIInnssccrriippttiioonn ::AAvvaanntt llee 1155//0011//22001155NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss ::66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii.. 40. LLeess aatteelliieerrss nnuummrriiqquueess AAtteelliieerr 44 :: LLeemmaaiill ddaannss llaa rreellaattiioonn cclliieennttPPrrsseennttaattiioonn ::LLeemmaaiill eesstt uunn oouuttiill iinnddiissppeennssaabbllee.. LLeess ssttrruuccttuurreess ssee ddooiivveenntt ddeellooppttiimmiisseerr ppoouurr ggaaggnneerr eenn eeffffiiccaacciitt.. LLeemmaaiill ddooiitt ddeevveenniirr uunnmmooyyeenn ddttaabblliirr uunnee vvrriittaabbllee rreellaattiioonn ddee ccoonnffiiaannccee aavveecc vvoosscclliieennttss..PPrrooggrraammmmee ::-- OO eenn tteess--vvoouuss aavveecc lleemmaaiill ddaannss vvoottrree rreellaattiioonn cclliieenntt ?? ((ttoouurrddee ttaabbllee)-- LLiimmppoorrttaannccee ddee llaa rreellaattiioonn cclliieenntt ppaarr lleemmaaiill-- CCrreerr ssoonn aaddrreessssee eemmaaiill-- CCrreerr uunnee ssiiggnnaattuurree eemmaaiill ppeerrssoonnnnaalliissee-- CCrreerr ddeess rrppoonnsseess ttyyppeess ssuuiivvaanntt llee ccyyccllee dduu vvooyyaaggeeuurr-- UUttiilliisseerr lleemmaaiill ppoouurr iinncciitteerr vvooss cclliieennttss llaaiisssseerr uunn aavviissPPrr--rreeqquuiiss ::AAvvooiirr aaccccss sseess eemmaaiillss((ssii aaddrreessssee eemmaaiillddjj eexxiissttaannttee)DDuurree :: EEnnvviirroonn 22hhAA LLiissiieeuuxx ::MMddiiaatthhqquuee LLuunnddii2233//0022 1100hhAA MMooyyaauuxx ::EEPPNN MMeerr.. 2255//0022 1100hhIInnssccrriippttiioonn ::AAvvaanntt llee 0011//0022//22001155NNoommbbrree ddee ppaarrttiicciippaannttss ::66 ppeerrssoonnnneess mmaaxxii.. 41. Calendrier ddeess aatteelliieerrssHHoorrss--ssaaiissoonn 22001144--22001155AAtteelliieerr TThhmmee DDaattee LLiieeuu11 RRss.. ssoocciiaauuxx LLuunn.. 1177//1111 1100hh MMddiiaatthhqquueeMMeerr.. 1199//1111 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx22 SSiittee wweebb LLuunn.. 0011//1122 1100hh MMddiiaatthhqquueeMMeerr.. 0033//1122 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx33 AAvviiss cclliieennttss LLuunn.. 2266//0011 1100hh MMddiiaatthhqquueeMMeerr.. 2288//0011 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx44 LLEEmmaaiill pprroo.. LLuunn.. 2233//0022 1100hh MMddiiaatthhqquueeLLuunn.. 2255//0022 1100hh EEPPNN MMooyyaauuxx 42. Les inscriptions aauuxx aatteelliieerrss PPoouurr qquuii ?? LLeess ppaarrtteennaaiirreess ddee llOOffffiiccee ddee TToouurriissmmee ddee LLiissiieeuuxx AAnniimm ppaarr qquuii ?? CCaallvviinn LLeeyyoouurr,, AAnniimmaatteeuurr nnuummrriiqquuee ddee tteerrrriittooiirree CCoommmmeenntt ssiinnssccrriirree ?? PPaarr eemmaaiill :: cclleeyyoouurr@@lliinntteerrccoomm..ffrr PPaarr ttllpphhoonnee :: 0022..3311..4488..1188..1100 CCoommbbiieenn aa ccoottee ?? GGrraattuuiitt ((cceettttee aannnnee) 43. VVoottrree ccoonnttaacctt llOOffffiiccee ddee TToouurriissmmeeCCaallvviinn LLEEYYOOUURRAAnniimmaatteeuurr NNuummrriiqquueeddee TTeerrrriittooiirreeEEmmaaiill :: cclleeyyoouurr@@lliinntteerrccoomm..ffrrTTllpphhoonnee ((lliiggnnee ddiirreeccttee) :: 0022 3311 4488 1188 1177

Recommended

View more >